VI Assemblea Nacional d'Endavant (OSAN)

Temps de canvis, temps de lluites!

11 i 12 de desembre de 2010. Tarragona, Països Catalans.
Vivim temps de canvis. El capitalisme, que sortí triomfant de l’esfondrament del Bloc de l’Est a finals del segle XX, ha mostrat símptomes de debilitat amb la crisi i amb els reajustaments neoliberals que han estat adoptats com a solució a aquesta crisi. La debilitat del capitalisme no és tant una conseqüència de la seva incapacitat per a superar la crisi, ja que les crisis cícliques de sobreproducció són un element inherent a la pròpia naturalesa del sistema i existeixen solucions a curt termini que poden restaurar temporalment les taxes de beneficis, sinó una debilitat en termes d’hegemonia, és a dir, s’ha debilitat la concepció segons la qual el capitalisme és l’únic sistema econòmic possible i alhora desitjable entre la classe treballadora i la resta de les classes populars catalanes.
Ara bé, a diferència del que prevèiem en les ponències de la V AN, la resposta popular a la crisi i als reajustaments neoliberals que han adoptat com a solució a curt termini no ha estat tant forta ni tant immediata com pensàvem. Això no invalida pas la nostra aposta, al contrari, la fa més necessària. Un altre element rellevant que no vàrem encertar a predir en la passada AN de fa dos anys han estat les conseqüències polítiques de la decisió del Tribunal Constitucional Espanyol de retallar la ja de per sí tímida proposta de nou estatut per a la Comunitat Autònoma Catalana.
Aquesta situació política al Principat ha generat el sorgiment de noves opcions polítiques independentistes basades en una estratègia de front patriòtic. Aquesta situació ha agafat a contrapeu a l’Esquerra Independentista perquè no hem pogut encara com a moviment tenir una postura clara que ens diferenciï d’aquestes noves opcions independentistes. Cal, doncs, que les analitzem acuradament i que definim clarament la nostra estratègia independentista basada en la Unitat Popular enfront de la via front patriòtica que representen aquestes noves opcions polítiques.
Cal que ens centrem en les contradiccions i els problemes de les classes populars per tal d’oferir una alternativa real a l’ordre establert. En aquest sentit és imprescindible tenir en compte les lluites socials i polítiques que es donen actualment, i els seus protagonistes. Tenir-les en compte no vol dir considerar-les a l’hora de fer el nostre discurs, vol dir involucrar-s’hi sense reserves, treballar des de la base amb les activistes d’aquestes lluites, aportant el nostre gra de sorra en forma de treball militant i oferint un projecte polític global, la Unitat Popular, que vinculi les múltiples lluites locals i sectorials a un projecte global d’alliberament.
La lluita sociolaboral.
La lluita unitària en l’àmbit social i sindical en la defensa dels drets socials, els drets laborals i els serveis públics.

Amb l’objectiu d’avançar en la construcció de la Unitat Popular, Endavant OSAN continuarà apostant en els propers anys per la lluita socioeconòmica i laboral com el centre de l’activitat política, i la nostra organització treballarà perquè aquesta aposta sigui compartida i posada en pràctica per la resta de l’Esquerra Independentista. Entenem que la lluita i l’impuls de l’organització popular són les millors eines contra les mesures neoliberals que s’estan implementant com a solució a la crisi a curt termini.

 • Endavant OSAN continuarà treballant en la tasca de crear, organitzar i treballar en espais unitaris de lluita anticapitalista, com els comitès de vaga, les assemblees de drets socials i les assemblees de treballadores i aturades.
 • Endavant OSAN reforçarà aquests espais amb tots els agents de l’esquerra anticapitalista a partir de reivindicacions concretes que vinculin la lluita antipatriarcal, la defensa del territori, la defensa dels drets socials i dels serveis públics, remarcant la necessitat de la independència dels Països Catalans i d’una alternativa socialista.
 • Endavant OSAN realitzarà passos per avançar en la construcció d’un sindicat nacional i de classe partint de les eines amb què comptem actualment, especialment la COS, però recollint les experiències de lluita i militància en el sindicalisme combatiu català que es vulguin sumar a aquest objectiu. Alhora, Endavant OSAN es compromet a dedicar-se en profunditat a la formació i capacitació de la seva militància en aquest àmbit.

La construcció nacional.
Els Països Catalans com a projecte de majoria popular

Entenem que el camí cap a la independència dels Països Catalans passa pel procés de construcció i vertebració nacional del que les classes populars han de ser les protagonistes, acabant amb la  desnacionalització, l’alienació cultural, l’espoli econòmic i el regionalisme. Des d’Endavant volem posar les bases per construir aquest subjecte polític i fer créixer la consciència nacional, entenent la  ruptura amb els estats espanyol i francès, no com un joc de minories i majories als Parlaments Autonòmics, sinó com una voluntat popular expressada en tots els àmbits socials i polítics dels Països Catalans.

 • Endavant OSAN potenciarà els espais nacionals que vertebren els Països Catalans en l’àmbit de la unitat popular, i donarà projecció nacional al treball que ja realitza a nivell local, dinamitzant el seu teixit associatiu. L’Esquerra Independentista no pot obviar en cap cas aquesta concepció territorial i ha de ser la millor garantia per donar un abast nacional a les lluites i per conscienciar la classe treballadora catalana, esdevenint pal de paller d’aquests espais arreu dels Països Catalans.
 • Endavant OSAN treballarà per deslegitimar les divisions administratives que reforcen els projectes espanyol i francès. Aquesta aposta va lligada a la necessitat de dotar d’un sentit territorial el projecte dels Països Catalans sobre la base d’una estructuració comarcal i de vegueria que vagi d’acord amb la seva realitat econòmica, social i cultural, i no sobre la base de la imposició dels estats opressors.
 • Endavant OSAN aposta per treballar per vehicular el potencial acumulat en aquelles experiències més positives que els darrers anys s’han desenvolupat en el nostre territori, i que han permès un augment de consciència nacional. Per aquest motiu, Endavant OSAN es compromet a engegar, conjuntament amb tots aquells sectors que ho considerin necessari, les iniciatives que calguin en defensa de la territorialitat dels Països Catalans.

La lluita al carrer.
Allà on els conflictes es fan explícits i on la solució es construeix entre totes.

Endavant ha apostat, des de la seva creació, per la lluita al carrer com una de les principals eines per assolir els seus objectius polítics. Aquesta referència constant al carrer expressa la voluntat de ser presents a l’espai públic i, per tant, fer aparèixer en l’imaginari col·lectiu de la classe treballadora una manera d’entendre la lluita social i política de cara al poble, lluny dels despatxos i dels interessos privats. El carrer és, per definició, la màxima expressió d’allò popular, d’allò que neix de base i on tothom hi pot participar, del lloc on els conflictes es fan explícits i on la solució a aquests conflictes es construeix entre totes.

 • Endavant OSAN aposta per la revitalització de la lluita al carrer en totes les seves expressions, en el marc de conflictes socials concrets i de campanyes que permetin fer accions de masses.
 • Endavant OSAN apostarà per augmentar la combativitat i la visualització dels conflictes a través de la seva acció política, amb l’objectiu de socialitzar els conflictes socials i nacionals existents, augmentar la consciència social i nacional, i també per projectar un model de lluita no assimilable pel sistema ni per les seves institucions.

La lluita municipalista i institucional.
Endavant OSAN entén que el municipalisme és un dels elements estratègics vertebradors de la lluita de l’Esquerra Independentista. Diferents iniciatives populars com les consultes per la independència o el moviment antinuclear de les terres de l’Ebre han demostrat el potencial del municipalisme no només com un mitjà d’acumulació de forces, sinó com un element estratègic fonamental en la construcció d’un contrapoder popular als estats opressors. Aquesta aposta per la lluita municipalista haurà de tenir en compte els següents condicionants:

 • Els resultats de les eleccions al Parlament de la Comunitat Autònoma de Catalunya han introduït canvis en la correlació de forces en el camp sobiranista, però no serà fins a les eleccions municipals que s’acabarà de configurar l’escenari polític institucional sobre el qual es desenvoluparà la lluita els darrers anys. Davant d’això, l’Esquerra Independentista ha de potenciar la seva aposta per la CUP de cara a les eleccions municipals de la primavera de 2011 per reforçar un projecte d’unitat popular en clau de construcció nacional i transformació social que esdevingui determinant en la societat catalana.
 • El municipalisme ha resultat ser, en els darrers anys, un camp de lluita favorable a l’aparició de dinàmiques desobedients amb l’estat així com una major permeabilitat de les institucions als debats i lluites impulsats pel moviment popular. És possible assentar des del municipalisme unes bases sòlides per construir un moviment popular ampli, orientat a la construcció nacional i a la transformació social, i arrelat sobre marcs territorials concrets. La CUP i, en general, el municipalisme d’unitat popular són les principals eines per dur a terme aquesta tasca.
 • Els resultats de les properes eleccions municipals haurien de consolidar l’aposta municipalista de l’Esquerra Independentista, així com multiplicar l’aposta de la CUP per un apropament real i sincer tant amb l’Esquerra Independentista com amb les lluites populars amb l’objectiu d’anar bastint una pràctica política més enllà de la proposta electoral i plantejar alternatives en clau política a l’atzucac institucional espanyol i francès, i al model econòmic i social dominant.

Aprofundiment en la definició d’Endavant OSAN.
Des de la fundació d’Endavant, la nostra organització ha apostat per la construcció del MCAN i altres espais unitaris. Aquesta aposta implica la projecció pública mitjançant òrgans unitaris i respon a la necessitat d’obtenir una capacitat de mobilització i incidència que sols no tindríem. Però Endavant representa una línia ideològica concreta que es podria definir pels següents punts:

 • Independentisme sense ambigüitats tant en relació a l’autonomisme com pel que fa a la territorialitat de la nació.
 • Anticapitalisme i voluntat de participar en les lluites de la classe treballadora, i vincular-les al projecte d’alliberament nacional.

Els sectors que comparteixen amb nosaltres aquests principis han crescut des de llavors. Però continuem sent l’única organització en la qual l’adhesió a tots aquests principis alhora és inqüestionable i inqüestionada. I això fa no tan sols que la nostra organització sigui necessària, sinó que ho sigui també la seva projecció exterior.
Disposar d’una organització d’aquest tipus és una garantia per evitar que el moviment d’alliberament nacional sigui instrumentalitzat per interessos aliens als de la classe treballadora.
Endavant no és encara aquesta organització. Per ser-ho necessita:

 • Creixement quantitatiu de la seva militància per garantir-ne la capacitat de mobilització. No volem ser la minoria que dirigeix un moviment ampli i poc polititzat, sinó estendre al màxim el grau de politització en la línia dels principis esmentats anteriorment.
 • Creixement quantitatiu i qualitatiu (formació i compromís) per incidir en totes les lluites populars que es considerin rellevants.

Creixement i estructuració del moviment
Endavant OSAN assumeix el repte de participar activament en la construcció del Moviment Català d’Alliberament Nacional, dotant-lo de les estructures organitzatives que li pertoquen.

 • Endavant OSAN dóna suport al procés de confluència de les organitzacions juvenils CAJEI i Maulets i respectarà els ritmes que aquestes dues organitzacions plantegin.
 • Endavant OSAN fa una proposta de model de moviment unit i coordinat a tots els nivells que contempla des de la coordinació nacional fins a la local.
 • Endavant OSAN presentarà aquesta proposta a la resta d’agents de l’Esquerra Independentista com a proposta base per a un acord durador amb tots aquests agents.

[box style=”1″]Podeu descarregar des d’aquí els documents: [button link=”http://www.endavant.org/wp-content/uploads/2010/12/VI_Assemblea_Nacional.pdf” size=”small” target=”_blank” icon=”download” style=”grey”]Descarregar[/button][/box]

Compartir: